"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40 + 41           Năm 2010 Ngày 24 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2015. 03
10-12-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước. 11
17-12-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2010 Quyết định số 4106/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 318
09-12-2010 Quyết định số 4107/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 322
09-12-2010 Quyết định số 4108/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 332
09-12-2010 Quyết định số 4109/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 338
09-12-2010 Quyết định số 4110/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 343
09-12-2010 Quyết định số 4111/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 347
09-12-2010 Quyết định số 4112/QĐ-UBND trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 350
15-12-2010 Chỉ thị số 23/CT-UBND đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc. 355
9.407.847 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner