"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2006 Ngày 01 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển công nghệ sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2015. 03
28-11-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020". 12
27-11-2006 Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2006 Quyết định số 3407/QĐ-UBND về điều chuyển vốn Chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường năm 2006. 19
27-11-2006 Quyết định số 3409/QĐ-UBND về cấp bổ sung kinh phí thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, chuyển ngạch ngành giáo dục và phụ cấp trách nhiệm nghề thanh tra năm 2005 - 2006 cho khối huyện, thị xã, thành phố (đợt 1). 21
27-11-2006 Quyết định số 3411/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2006 từ nguồn tạm ứng Ngân sách tỉnh đối với các công trình thủy lợi. 23
29-11-2006 Quyết định số 3425/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán quý IV (đợt 3) cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp khối tỉnh. 25
29-11-2006 Quyết định số 3426/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng nhu cầu và bổ sung dự toán ngân sách thực hiện cải cách tiền lương 03 tháng cuối năm 2006 theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ cho các Sở, ngành, đơn vị. 32
29-11-2006 Quyết định số 3427/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán, bổ sung nội dung chi sự nghiệp khoa học và công nghệ đã phân bổ năm 2006 cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị. 42
29-11-2006 Quyết định số 3430/QĐ-UBND về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của huyện Phước Sơn. 45
29-11-2006 Quyết định số 3431/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng (1/500) dự án Khu du lịch sinh thái biển, tại xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty TNHH Pegasus Fund1 Việt Nam làm chủ đầu tư. 51
29-11-2006 Quyết định số 3434/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các Chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020. 55
30-11-2006 Quyết định số 3437/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư tu bổ, tôn tạo chợ Hội An. 63
30-11-2006 Quyết định số 3438/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Giang. 66
01-12-2006 Quyết định số 3447/QĐ-UBND v/v xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006-2010 của thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. 70
01-12-2006 Quyết định số 3452/QĐ-UBND về thành lập Đoàn thanh tra để giải quyết đơn tố cáo của công dân. 79
28-11-2006 Chỉ thị số 36/CT-UBND xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trên địa bàn tỉnh. 81
27-11-2006 Kế hoạch số 3690/KH-UBND bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2010. 83
28-11-2006 Kế hoạch số 3709/KH-UBND đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. 93
9.393.143 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner