"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2006 Ngày 20 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của HĐND tỉnh về tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006-2010. 04
12-10-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. 13
Thành phố Tam Kỳ
26-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thành lập Ban Kinh tế xã, phường trên địa bàn thị xã Tam Kỳ. 22
Huyện Bắc Trà My
03-08-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006. 29
03-08-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bắc Trà My năm 2005. 32
03-08-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả đào tạo nâng cao trình độ văn hóa cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn. 34
03-08-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 36
Huyện Phước Sơn
07-08-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải phápthực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. 41
20-07-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác Văn thư - Lưu trữ và hoạt động của Kho lưu trữ trên địa bàn huyện Phước Sơn. 45
20-07-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thuộc diện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Kho lưu trữ huyện Phước Sơn. 52
20-07-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBNĐ ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 55
Huyện Quế Sơn
19-09-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 73
Huyện Thăng Bình
11-09-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Hà Lam - huyện Thăng Bình. 79
11-09-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn thuộc huyện Thăng Bình. 83
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-08-2006 Quyết định số 2465/QĐ-UBND về phê duyệt dự án và phân bổ dự toán chi tiết thực hiện Xây dựng mô hình xóa đói, giảm nghèo năm 2006 tại 4 xã: Tam Phú (Tam Kỳ), Duy Hải (Duy Xuyên), Quế Lộc (Quế Sơn) và Đại Hòa (Đại Lộc). 85
28-08-2006 Quyết định số 2511/QĐ-UBND về ban hành Đề án đào tạo Trưởng Công an cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. 92
28-08-2006 Quyết định số 2527/QĐ-UBND về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Nam. 101
9.435.167 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner