"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2006 Ngày 25 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Qui trình vận hành nhịp thông thuyền cầu máng Tam Tiến, huyện Núi Thành. 03
19-09-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 26
Huyện Điện Bàn
13-09-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Điện Bàn. 37
18-08-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động của các HTX nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 của huyện Điện Bàn. 39
Huyện Đông Giang
01-08-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm An ninh Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 55
Huyện Nam Giang
12-01-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm ( 2006-2010). 57
12-01-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Nam Giang. 63
21-03-2006 Quyết định số 271/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành quy chế đấu giá nhận quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện Nam Giang. 65
Huyện Phú Ninh
24-03-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ban hành “Quy định về quản lý, khai thác sử dụng đất làm nguyên liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện Phú Ninh”. 73
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2006 Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu hệ cử tuyển Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2006. 79
9.435.127 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner