"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2006 Ngày 10 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam. 04
25-08-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam. 11
01-09-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Qui chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 16
05-09-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam đến năm 2010. 46
22-08-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006. 59
Huyện Bắc Trà My
27-04-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 huyện Bắc Trà My. 63
27-04-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục huyện Bắc Trà My giai đoạn 2006 - 2010. 67
11-04-2006 Quyết định số 758/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng. 72
Huyện Đại Lộc
27-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2006-2010. 87
27-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban, Uỷ viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 93
27-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc đồng ý cho ông Lê Lục thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 95
27-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về việc chia tách xã Đại Hoà thành hai đơn vị hành chính mới. 96
27-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành chăn nuôi huyện Đại Lộc giai đoạn 2006 - 2010. 98
27-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. 102
27-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về quản lý và bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2006 - 2010. 104
27-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 110
Huyện Nam Trà My
18-04-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. 115
Huyện Phú Ninh
08-05-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về xây dựng cơ sở hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Phú Ninh (Giai đoạn 2006 -2010). 118
08-05-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ quy hoạch chung khu Trung tâm Tam Đàn giai đoạn 2005-2010, định hướng phát triển đến năm 2020. 123
9.392.866 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner