"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2006 Ngày 15 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-07-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND về việc đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 03
20-07-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 05
20-07-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Tam Kỳ trực thuộc tỉnh Quảng Nam. 06
20-07-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND về Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020. 07
20-07-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và chia địa giới hành chính thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 11
20-07-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm An ninh – Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 18
07-08-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học theo Quyết định số 04/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND tỉnh. 26
Thành phố Hội An
21-03-2006 Quyết định số 1010/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ xây dựng cơ bản theo cơ chế “Một cửa”. 28
19-07-2006 Quyết định số 1831/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động vận chuyển khách du lịch đường thủy trên địa bàn thị xã Hội An. 34
Huyện Núi Thành
26-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2006-2010. 44
Huyện Thăng Bình
26-07-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 48
26-07-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về việc chia địa giới hành chính xã Bình Định để thành lập hai đơn vị hành chính mới. 51
31-07-2006 Quyết định số 526/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2004-2009. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-07-2006 Quyết định số 2109/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 02-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 khóa XIX về giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp – dịch vụ. 71
9.435.128 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner