"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2006 Ngày 26 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 03
07-04-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam. 11
13-04-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND về việc Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 15
17-04-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Qui định giá tính thuế Tài nguyên khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 20
21-04-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. 22
03-05-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 28
05-05-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND v/v phê duyệt Phương án tiết giảm phụ tải hệ thống điện Quảng Nam khi thiếu nguồn quốc gia năm 2006. 34
27-06-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND về bổ sung quy định “Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 41
29-06-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã tại Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam. 43
05-07-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 45
10-07-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh về quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 51
18-07-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 57
Huyện Nam Trà My
25-04-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện Nam Trà My. 59
06-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn huyện. 66
13-02-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chương trình hành động của huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2006 và những năm tiếp theo. 68
Huyện Tây Giang
08-06-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về quản lý, sử dụng đất đai, giai đoạn 2006-2010. 70
9.393.150 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner