"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2006 Ngày 01 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-05-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về huy động Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 05
04-05-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 07
04-05-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006-2010. 12
04-05-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về tiếp tục phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi đất màu và kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. 15
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 19
12-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Nam. 24
12-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. 27
23-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND về việc Quy định một số chế độ đối với Đại biểu HĐND cấp huyện, thị xã và Đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 33
16-02-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 36
21-02-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. 39
28-02-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ chế độ ưu đãi cho giáo viên giảng dạy ở miền núi đã ban hành tại Quyết định số 36/2003/QĐ-UB ngày 24/4/2003 của UBND tỉnh. 54
28-02-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) của tỉnh Quảng Nam. 56
28-02-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình Cải cách hành chính năm 2006 của tỉnh Quảng Nam. 61
01-03-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Quyết định của UBND tỉnh đến ngày 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật. 70
03-03-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định Công tác bảo đảm và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 79
04-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND tập trung tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ nhà nước. 94
28-02-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, nợ tồn đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước. 96
28-02-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 101
09-03-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy. 104
31-03-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND v/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 107
17-04-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh. 109
19-04-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 112
08-05-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 116
26-05-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND về tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh. 119
Thành phố Tam Kỳ
19-04-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. 122
Huyện Bắc Trà My
27-04-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm (2006-2010) huyện Bắc Trà My. 125
11-05-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. 130
Huyện Điện Bàn
24-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu các loại thuế, phí-lệ phí và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2006. 133
Huyện Phú Ninh
08-05-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 135
14-02-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu. 138
9.407.828 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner