"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 66 + 67           Năm 2007 Ngày 28 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2007 Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết số 04/1999/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 1999 về huy động vốn phát triển giao thông nông thôn và Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND ngày 15 tháng 02 năm 2000 của HĐND tỉnh về danh mục và mức thu phí xã, phường, thị trấn. 03
14-12-2007 Nghị quyết số 94/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2006. 04
14-12-2007 Nghị quyết số 96/2007/NQ-HĐND về bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thu tiền xây dựng trường; điều chỉnh Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dục miền núi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. 07
14-12-2007 Nghị quyết số 97/2007/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 08
14-12-2007 Nghị quyết số 98/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2008. 14
14-12-2007 Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 20
14-12-2007 Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007 - 2010 và đến năm 2015. 25
14-12-2007 Nghị quyết số 101/2007/NQ-HĐND về khung giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam. 30
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2007 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh QuảngNam Khóa VII, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 62
14-12-2007 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2008. 63
14-12-2007 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2008. 65
14-12-2007 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2008. 67
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2007 Quyết định số 4162/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. 70
24-12-2007 Quyết định số 4211/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư Dự án đường Nam Quảng Nam, tại khối phố 7, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. 74
24-12-2007 Quyết định số 4212/QĐ-UBND phê duyệt Dự án quy hoạch xây dựng mô hình nông thôn mới huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 76
25-12-2007 Quyết định số 4234/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng đường Điện Biên Phủ và cảnh quan hai bên đường; đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Hoàng, tại phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 90
9.363.377 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner