"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2017 Ngày 10 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-05-2017 Quyết định số 1682/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020. 03
05-06-2017 Quyết định số 2002/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 nhằm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ Năm (khóa XXI). 62
05-06-2017 Quyết định số 2003/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 72
20-06-2017 Quyết định số 2190/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh trong công tác cải cách hành chính. 79
29-06-2017 Quyết định số 2327/QĐ-UBND ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh Quảng Nam. 86
29-06-2017 Quyết định số 2345/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 106
27-06-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 113
9.743.431 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner