"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32 + 33           Năm 2015 Ngày 04 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-07-2015 Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. 57
20-07-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 67
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-07-2015 Nghị quyết số 162/NQ-HĐND về thông qua biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế công lập tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020. 76
07-07-2015 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam. 78
07-07-2015 Nghị quyết số 165/NQ-HĐND bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam. 94
07-07-2015 Nghị quyết số 167/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 về thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND. 96
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. 98
4,663,856 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner