"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2016 Ngày 10 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. 04
27-05-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. 17
02-06-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 29
20-06-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND v/v bổ sung Quyết định số 18/2014 QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 và 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 35
12-07-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. 36
13-07-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2016 Quyết định số 2460/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (Khóa XXI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (Khóa XX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 53
25-07-2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND ban hành Chương trình Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. 72
26-07-2016 Quyết định số 2663/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí “ Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020. 83
18-05-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 90
26-05-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND tăng cường quản lý vốn đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. 96
01-06-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và hoạt động đấu thầu các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 101
03-06-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. 106
07-06-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 108
09-06-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 111
28-06-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh. 114
14-07-2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. 117
7,540,314 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner