"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2015 Ngày 10 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
19-06-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam. 14
29-06-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh. 28
09-07-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-06-2015 Quyết định số 2121/QĐ-UBND ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính. 51
19-06-2015 Quyết định số 2183/QĐ-UBND ban hành Đề án triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam. 63
07-07-2015 Quyết định số 2376/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 84
24-06-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 85
06-07-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai cuộc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015. 88
4,440,381 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner