"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Dân số - Kế hoạch hoá gia đình  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hoá gia đình:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2017 Quyết định số 4232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời định mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017.
29-06-2017 Quyết định số 2345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
08-12-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.
30-08-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.
05-05-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
26-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Huyện Nông Sơn triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Nông Sơn giai đoạn 2012-2015.
03-11-2008 Chỉ thị số 35/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
03-11-2008 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
18-04-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Huyện Nam Trà My về việc tăng cường công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.438.707 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner