"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 43 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2019 Quyết định số 2868/QĐ-UBNDBỎ của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019của HĐND tỉnh về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.
12-07-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.
16-04-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.
17-11-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
18-09-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020.
24-05-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có sử dụng ngân sách nhà nước.
10-02-2017 Quyết định số 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021".
29-12-2016 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
29-12-2016 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
08-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
08-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
30-08-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.
19-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
03-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
12-11-2015 Quyết định số 4380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016.
11-11-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
09-07-2014 Quyết định số 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam.
12-05-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
25-10-2013 Quyết định số 3298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014.
21-12-2012 Quyết định số 4267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.435.920 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner