"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Nhà ở  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 160 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Nhà ở:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-10-2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
30-07-2019 Quyết định số 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
03-05-2019 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cơ chế tài chính thanh toán vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu nghĩ dưỡng Nam Hội An và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhận đất tái định cư.
20-12-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số diều của Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 và Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.
29-11-2018 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
09-11-2017 Quyết định số 3957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam.
05-09-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh.
18-08-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
19-07-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.
19-04-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam.
31-03-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
13-01-2017 Quyết định số 160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình (giai đoạn 2) các công trình xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
27-12-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
20-12-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh.
08-12-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
08-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải thể thôn 6 xã Trà Dơn và thành lập thôn 4 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.
26-09-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh.
22-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh.
22-12-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
21-12-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng; các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.435.916 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner