"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 18 văn bản thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-11-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
18-10-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam.
03-12-2018 Quyết định số 3618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua- Khen thưởng tỉnh Quảng Nam.
31-10-2018 Quyết định số 3268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tổ chức Giải thưởng Du lịch Quảng Nam.
22-06-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.
19-03-2018 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc các Sở thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
10-04-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Quảng Nam chung xây dựng nông thôn mới” năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020.
14-07-2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.
31-12-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.
03-10-2014 Quyết định số 3016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
03-07-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia, và cấp tỉnh.
19-09-2012 Quyết định số 3026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012 - 2016 định hướng đến năm 2020.
27-07-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng Quảng Nam thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.
27-02-2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008.
09-11-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Huyện Hiệp Đức về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
19-12-2006 Quyết định số 3635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tặng Bằng khen của UBND tỉnh.
11-04-2006 Quyết định số 758/2006/QĐ-UBND của Huyện Bắc Trà My ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng.
21-02-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.448.382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner