"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 22 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2019 Quyết định số 1606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Sở Tư pháp.
16-04-2019 Quyết định số 1143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam.
02-04-2018 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
19-03-2018 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc các Sở thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
07-03-2018 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
12-02-2018 Quyết định số 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017.
09-02-2018 Quyết định số 667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018.
09-02-2018 Quyết định số 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam.
31-01-2018 Quyết định số 475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018.
17-11-2017 Quyết định số 4085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành không đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.
05-10-2017 Quyết định số 3555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam.
17-02-2017 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Nam.
22-07-2016 Quyết định số 2460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (Khóa XXI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (Khóa XX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
14-04-2016 Quyết định số 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
01-04-2016 Quyết định số 1207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
09-03-2016 Quyết định số 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010, Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam.
09-09-2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
03-09-2015 Quyết định số 3154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung và điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
11-07-2014 Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
17-06-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Quảng Nam.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.438.724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner