"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 53 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm.
12-07-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019.
22-05-2019 Quyết định số 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
17-04-2019 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 tỉnh Quảng Nam.
04-07-2018 Quyết định số 2042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
26-07-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
19-07-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Nam.
29-06-2017 Quyết định số 2327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh Quảng Nam.
19-04-2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
27-12-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
16-12-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
08-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đến năm 2020.
08-12-2016 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.
25-07-2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.
01-07-2016 Quyết định số 2365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
28-06-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh.
01-06-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và hoạt động đấu thầu các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
23-05-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020.
15-03-2016 Quyết định số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
04-02-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.465.312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner