"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 328 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.
19-12-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
16-12-2008 Quyết định số 4149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
16-12-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.
15-12-2008 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thao quốc phòng toàn dân năm 2009.
12-12-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 57/2006/QĐ-UB ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện trong năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam.
11-12-2008 Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2007.
11-12-2008 Nghị quyết số 126/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2006 về huy động Quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
11-12-2008 Nghị quyết số 127/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam.
11-12-2008 Nghị quyết số 128/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
11-12-2008 Nghị quyết số 129/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 130/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 131/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009.
08-12-2008 Quyết định số 4067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
05-12-2008 Quyết định số 4050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam.
05-12-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.
03-12-2008 Quyết định số 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học - công nghệ Quảng Nam.
03-12-2008 Quyết định số 4009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phân tích - Kiểm định và Tư vấn khoa học - công nghệ Quảng Nam.
Chuyển tới trang:  /17     Số văn bản mỗi trang: 
9.434.584 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner