Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2020 Ngày 19 tháng 5 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-04-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý rác thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030. 03
21-04-2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 06
21-04-2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi, hội thi thế giới, châu lục Đông Nam Á và toàn quốc. 09
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. 18
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-04-2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương. 25
21-04-2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2020. 44
21-04-2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh. 56
21-04-2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh. 63
21-04-2020 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tỉnh. 65
21-04-2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện: Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My và thành phố Hội An. 67
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2020 Quyết định số 1214/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướngChính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 75
17-04-2020 Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 117